صفحه ها
دسته
برخي از نوشته ها
آمار وبلاگ
تعداد بازدید : 999321
تعداد نوشته ها : 446
تعداد نظرات : 419
Rss
طراح قالب
موسسه تبیان

متولدين فروردين : آهن
فلز زندگي متولدين فروردين آهن است كه 9 برابر ديگران به آنها قدرت مي دهد و شانس و موفقيت آنها را در زندگي نه برابر مي كند . انرژي و اشتياق رواني انها مي تواند همچون مشعل فروزاني ٬ راه را براي دستيابي به آرمان هاي بزرگي كه در سر مي پرورانند روشن نمايد. آنها پيشگاماني هستند كه همواره ديگران را به سمت هدفي نايافتني هدايت مي نمايند.متولدين فروردين كمتر به دنبال اندوختن ثروت هستند.ولي اگر شروع به مال اندوزي كنند با چنان سرعتي پيش مي روند كه وقت نمي كنند بايستند و پول ها را بشمرند. در زمينه پول ٬ زمان و حتي لباس خود بسيار دست و دلبازانه عمل مي كنند و هر قدر هم فقير باشند هميشه چيزي براي بخشيدن دارند. آنها اعتقاد دارند كه وقتي به ديگران كمك مي كنند نه فقط خرسند مي شوند بلكه اين عمل آنها باعث مي شود كه ديگران هم متقابلا كاري براي آنها انجام دهند.


متولدين ارديبهشت : مس
فلز ماه ارديبهشت مس است كه رساناي برق و گرماست و بعد از گذشت سالها همچنان درخشان باقي مي ماند. در زندگي خانوادگي حاكم ورئيس است و هيچكس جرات ندارد آرامش او را بر هم زند. او مانند زمان صبور است و مانند جنگل عميق ٬ واز چنان قدرتي برخوردار است كه قادر است كوه را جابجا كند ولي آدمي لجوج و يكدنده است. اين افراد معمولا از چيزهاي كوچك خوششان نمي آيد واز همين رو دلبستگي خاصي به عشق پايدار و ثروت دارند.
متولدين خرداد : جيوه


فلز سرد جيوه در متولدين خرداد تمايلات دوگانه اي را به وجود مي آورد مگر آنكه خودش جلوي آين كارها را بگيرد و به نداي قلب خود گوش كند. هنگامي كه عميقا به دنبال علت بي حوصلگي متولد خرداد بگرديد در مي يابيد كه او هميشه در پي هدفي است ولي مشكل اساسي او اين است كه هدف را نمي شناسد . متولد خرداد از تخيل بسيار قدرتمندي برخوردار است و به همين خاطر اهداف زيادي را در سر مي پروراند. ذهن متولدين خرداد هميشه به كاري مشغول است و به همين دليل بيش از ديگران به استراحت نياز دارد . آنها با آنكه نسبت به بي خوابي حساس هستند ولي هيچگاه به اندازه كافي نمي خوابند.
متولدين تير: نقره
فلزوجودي متولدين تير ٬ نقره است كه عليرغم تشابه با ساير فلزات از خصوصيات ويژه گرانبهايي برخوردار است. آنها قلب مهرباني دارند و نياز ديگران را به خوبي حس مي كنند و به آن اهميت مي دهند و مي خواهند به ديگران كمك كنند ٬ اما در ابتدا منمتظر مي شوند تا ببيند كسي ديگري پيدا مي شود كه پيش قدم شود چون دوست ندارد پول و وقت خود را صرف چيزي كنند كه نيازي به آن نيست. اما اگر دريابد كه كس ديگري آستين خود را بالا نزده است آنگاه در آخرين لحظه دست به كار مي شود . او مي گذارد كه دو بار زير آب فرو رويد ٬ ولي بار سوم شما را نجات مي دهد . او خيلي رئوف است و نمي گذارد غرق شويد.


متولدين مرداد: طلا
متولد مرداد در دوستي بسيار وفادار است و درموقع دشمني آدم منصف و قدرتمندي است . او چه ساكت باشد ٬ چه خودنما ٬ فردي خلاق ٬ مبتكر و قدرتمند است . چون او از طلاي خالص است به همين دليل ما ٬ گاهي خودخواهي ٬ تكبرو تنبلي او را ناديده مي گيريم .متولدين مرداد در مورد پول هيچگونه احتياطي به خرج نمي دهند ٬ بسيار ولخرج هستند و حتي اگر پول زيادي نداشته باشند شيك مي پوشند و زندگي شان لوكس است و براي تفريح و سرگرمي خود زياد خرج مي كنند. اگر كسي از آنها پول بخواهد به او مي دهند و اگر نداشته باشند از ديگري قرض مي كنند و به او مي دهند.


متولدين شهريور: جيوه
اگر درجه حرارت محيط مناسب باشد ٬ متولدين شهريور عليرغم اينكه ظاهرا تركيبي از فولاد و يخ به نظر مي رسند ٬ در اثر عواطف اطرافيان ذوب خواهند شد . آنها بدون ترديد انسانهايي صادق و قابل اعتمادي هستند ولي زماني كه نخواهند به جايي بروند و يا كار خاصي را انجام دهند ٬ به راحتي مي توانند خود را به مريضي بزنند. در چنين مواقعي استعداد نمايي آنها در زمينه هنرپيشگي هويدا مي شود. متولدين شهريور از عكسهاي خود ايراد مي گيرند و در مورد سر و وضع خود وسواس شديدي دارند ٬ هميشه سر و وضعي مرتب و پاكيزه دارند و در مورد لباس بسيار سخت گير هستند.
متولدين مهر : مس
متولدين مهر سودمندي فلز مس را كه فلز هم آهنگي آنهاست بازتب مي دهند. از هر گونه بي ادبي و بي نزاكتي تنفر دارند ولي با وجود اين اگر تابلويي روي ديوار خانه تان كج باشد ًنرا صاف مي كنند و اگر صداي تلويزيون تان زياد باشد آن را كم مي كنند . آنها عاشق مردم هستند ولي از اجتماعات بزرگ بدشان مي ايد.مانند كبوتران صلح دائم اين طرف و آنطرف مي روند.و به ميانجيگري مي پردازند و صلح و صفا برقرار مي كنند.انسانهايي بامحبت و دلپذير هستند ولي گاهي اوقات بداخلاق واخمو مي شوندو از دستور دادن به ديگران خوششان مي آيد.


متولدين آبان: آهن
در بين متولدين آبان آدم عصبي و بي قرارخيلي كم ديده مي شود و اين در اثر فلز دروني شخصيت آنهاست ٬ با وجود اين آنها خيلي رقيق القلب بوده و نسبت به افراد ناتوان و درمانده خيلي دلسوز هستند. متولدين آبان هرگز هديه يا محبت كسي را فراموش نمي كنند و فورا در جستجوي جبران آن برمي ايند.از طرف ديگر ظلم و بي عدالتي را نيز فراموش نمي كنند و در مقابل ان واكنش هاي متفاوتي را از خود بروز مي دهند. به خانواده و روابط خانوادگي اهميت زيادي مي دهندو رفتارشان با كودكان ملايم و عطوفت آميز است.


متولدين آذر : قلع
در ميان متولدين آذر به ندرت مي توان كسي را پيدا كرد كه شوخ طبع و بذله گو باشد و همين تعداد اندك نيز كه در گفتن لطيفه چنان خام هستندكه هيچ كس به آنها نمي خندد. اگر چه متولدين آذر حافظه اي بسيار قوي دارند ولي گاهي فراموش مي كنند كه كت خود را كجا گذاشته اند آنها هرگز نمي توانند دروغگوي ماهري باشند هيچ كس حتي براي يك لحظه نمي تواند دروغ آنها را باور كند. ريا كاري و دروغ گويي اصلا با مزاج آنها سازگار نيست و هر وقت سعي به انجام اين كار نمايند به زودي دستشان رو مي شود . متولدين آذر ٬ چه كم رو چه پررو ٬ ر زمينه عشق هميشه آماده اند كه شانس خود را امتحان كنند و خود را به آب و آتش بزنند.


متولدين دي : سرب
اگر چه فلز دروني متولد دي او را به فردي بسيار محكم تبديل ساخته است اما او فردي خجالتي است كه روحيه اي لطيف و حساس دارد. متولد دي همه كساني را كه باعث صعود آنها شده اند بسيار ستايش مي كنند . آنها خواستار پيروزي و موفقيت هستند و به سنتها و آداب و رسوم احترام مي گذارند. در شخصيت متولد دي هميشه اندكي افسردگي و غم همراه با جديت وجود دارد. اما هيچ يك از اين دو خصوصيت باعث نمي شود كه اواز انضباط جدي دست بر دارد . متولد دي به حدي لايق و كارآمد است كه به راحتي مي توانيد زمام امور را به دستش بسپاريد.


متولدين بهمن: اورانيوم
فلز دروني متولدين بهمن يك فلز حقيقي نيست و يك ماده راديواكتيو است كه فقط در تركيبات يافت مي شود . اورانيوم مي تواند موجب انفجارات عظيم و زنجيره اي گردداز همين رو تلاش براي محدود كردن آنها و مجبورساختن شان به انجام كاري مثل كوشش براي به دام انداختن طوفان زمستاني در يك بطري است . متولدين بهمن عقيده خود را خيلي رك و بي پرده به زبان مي آورد ولي هرگز سعي نمي كند عقيده اش را به شما تحميل كند. يك بهمني براي احساس امنيت دور و اطراف خود را شلوغ مي كند و دوستان زيادي دارد ولي گاهي اوقات به يكباره در پيله تنهايي خود فرو مي رود و دلش مي خواهد تنها باشد.


متولدين اسفند: قلع
فلز متولد اسفند ٬ آهن ٬ جيوه ٬ طلا و يا سرب نيست بلكه آلياژي از فلزهاست كه نشانگر غير واقعي و توهم آميز بودن اين افراد است. آنها قوي تر از آن هستند كه مي پنداريد و عاقل تر ازآن كه مي شناسيد ولي تا زماني كه خودشان راز وجود شان را كشف نكنند ٬ راز آنها همواره پوشيده و مخفي باقي خواهد ماند. يك متولد اسفندتمايل چنداني به آرزوهاي دنيوي ندارد٬ همچنين براي مقام ٬ قدرت و يا رهبري ارزشي قائل نيست و ثروت و مال دنيا براي او جذابيتي ندارد. او به آينده هيچ اشتياقي ندارد و نسبت به آن بي خيال است. در مورد گذشته نيز دانشي شهودي دارد و در مورد امروز شكيبا و مقاوم است

 


دسته ها : سرگرمی
بیست و سوم 4 1390 10:55
X