صفحه ها
دسته
دامنه‌هاي‌سايت
دوستان
سايت‌هاي برتر
برخي از نوشته ها
آمار وبلاگ
تعداد بازدید : 857386
تعداد نوشته ها : 510
تعداد نظرات : 479
Rss
طراح قالب
موسسه تبیان
درمدیتیشنهای پزشکی از دسته ای حرکات ویژه استفاده می کنند که شامل خواص منحصر به فرد زیر است: 1- تنفس های مخصوص
2- حـرکات و ژست های ویژه که دست ها و انگشتان باید
وضعیت مشخصی داشته باشند.

3- سرودهای مخصوصی که از صداهایی واضح و ارتعاشی
تشکیل شده است.

4- تمرکز فکری

این خصوصیات متفاوت فکر و جسم فرد را کاملاً درگیر می کند. مجموعه کامل این خصوصیات با همکاری همدیگر بر فرد تاثیر می گذارند و بسیار با مدیتیشن های معمولی که فقط برای آسوده کردن و استراحت فکر هستند متفاوت است.
به علت وجود انواع مختلفی از متغیر در هر مدیتیشن پزشکی، با توجه به وضعیت ها و بیماری های مختلف انواع متفاوتی از این مدیتیشن ها وجود دارد. هر مدیتیشن پزشکی، با انرژی دادن به اعضاء، سیستم ها و همچنین قسمت های مختلف بدن، مشکل بخصوص و مشخصی را برطرف می کند. حرکت ساده که یکی از متداول ترین ژست ها در مدیتیشن پزشکی است را یاد بگیرید تا با آن:
  • عادت ماهیانه تان تنظیم شود.
  • سیستم دفاعی بدنتان ایمن شود.
  • از افسردگی رها شوید.
سه نوع مختلف از ساده ترین و متداول ترین انواع حرکات در مدیتیشن پزشکی، بصورت زیر است: 1-چهار زانو نشسته، و هر پا را زیر زانوی مخالفش
جـمع کنـیـد. سـتون فــقراتتان را صاف نگه داشتـه و
مهره های پائینیتان را کمی بـسمت جلو خم کنید.
2- نشـسته و پـاها را صاف به سمت بیرون بگذاریـد.
یعنی یک پا را زیر ران مخالفش گذاشته و پای دیـگـر
را روی قوزک پای اول قرار دهید. با این کار پا درحالت
استراحت قرار میگیرد. ستون فقراتتان را صاف کنید.
این نیمی از حرکت لوتوس است.
3- این نوع هم شبیه بنوع اول است اما پای بالایی
روی ماهیچه ساق پای دیگر قرار می گیرد بــه جای
اینکه زیر ران گذاشته شود. حتماً دراین حرکت مهره
های پائینیتان را به جلو متمایل کنید.
 
انواع حرکت ساده بسیار ساده تر از حرکت لوتوس هستند و به انعطاف پذیری کمتری نیاز دارند. تنها قسمت سخت آن متمایل کردن مهره های پائینی به سمت جلو است تا مهره های بالایی بتواند کاملاً صاف بماند. اگر نمی توانید چارزانو روی زمین بنشینید، مستقیم روی صندلی بنشینید. این مدیتیشن پزشکی کمک می کند که بعد از قطع استفاده از قرص های ضد بارداری عادت ماهیانه تان تنظیم شود. تعادل فکری نیز به شما می دهد. سعـی کنید با سه مرتبه تکرار سرود هایی مثل "اُنگ نامو، گورو دِو نامو" که به معـنـی "من در برابر روح بلند خود زانو می زنم" است فکرتان را متمرکز کنید. ژست: به سـبک حرکت سـاده یـا روی صنــدلـــی
طوری که ستون فقراتتان صاف باشد قـرار گـیـریـد.
دست هایتان را راحت روی زانوهایتان بگذارید.
تمرکز: بـه ایـن حالت مدیتیشن L شکل میـگویند.
با خواندن هر کلمه، جریان انرژی را دربالای سرتان
تجسم کنید. چشمانتان را ببندید.

تنفس: در حیـن خـوانـدن آواز، تنـفسی غیر ارادی

خواهید داشت.
  سرود:  " سا تا نا ما "
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ


مفهوم سرود:   این سرود نمایانگر چرخه آفرینش
است. "سا" به معنای ازل، "تا" به معنای زنـدگـی،

"نا" به معنای مرگ و  "ما" به معنای تجدید حـیــات
است.
مودرا ( حرکت دست و انگشتان ):   در حین گفتن "سا" با انگشت اشاره تان روی شستتان را لمس کنید. با گفتن "تا" با انگشت وسطی شست را لمس کنید. در حین ادای "نا"  با انگشت انگشتری شست را لمس کنید. با گفتن "ما" با انگشت کوچک شست را لمس  کنید. هر مرتبه فشار کمی روی شست بیاورید. این حرکات را در طی تمرین حتی موقع سکوت هم تکرار کنید.

زمان:  زمان کل 30 دقیقه است. با صدایی عادی به مدت 5 دقیقه بخوانید، بعد به مدت 5 دقیقه زمزمه کنید و بعد از آن در دل خودتان به مدت 10 دقیقه به خواندن ادامه دهید. دوباره 5 دقیقه به حالت زمزمه برگردید و در آخر 5 دقیقه با صدایی عادی بخوانید.

خاتمه:  نفس را کاملاً به داخل ریه ها کشیده و بعد همه آن را بیرون دهید. دستهایتان را تا آنجا که می توانید بالا برده و چند نفس عمیق بکشید.


سیستم دفاعی بدن با سلسله اعصاب، غدد و حواس  در ارتباط است. برای مقابله با مشکلات زندگی به ما قدرت داده شده است. ما قدرت های معنوی، فکری، احساسی و جسمی داریم. همه این توانایی ها با هم در ارتباط اند. زمانی که با احساساتی مثل عصبانیت و شکست مواجه می شویم، سعی می کنیم که جلوی آن را بگیریم. برای بالا بردن سیستم دفاعی بدن باید بر این موانع غلبه کنیم.

نیمکره راست مغزمان مقدار زیادی احساسات منفی در خود دارد که ما را به سمت افسردگی می کشاند و سیستم دفاعی بدنمان را ضعیف تر می کند. این مدیتیشن پزشکی به تنظیم عصب سمپاتیک و نیمکره راست مغز کمک می کند.

با سه مرتبه خواندن " اُنگ نامو، گورو نامو " متمرکز شوید.

ژست:در حالت حرکت ساده یا روی صندلی بنشینید و ستون فقراتتان را صاف نگه دارید.

تمرکز:  چشم ها را ببندید.

تنفس:  نفسی محکم و قوی بکشید.

مــودرا ( حرکت دسـت و انگشـتـان ):   دسـت
چـپتان روی شانه قرار گیرد. بـازوی چپ خم شده و
ساعد چپ بـصـورت عمودی رو به پائین باشد. نوک
انـگشت انگشتری را با نوک انگشت شست لمس
کـنیـد. دسـت راستتان را مشت کنید در حالتی که
فقـط انگشت اشاره تان بـاز بـاشـد. سـوراخ بـیـنی
سمت راستتان را با انگشت اشاره راست ببـندید.

زمان: 3 دقیقه


خاتمه:  نفس را داخل کشیده و نگه دارید. در آن حالت دست ها را به هم گره کرده و کف دست هایتان را جلوی غده تیموس کمی پائین تر از گلو بگیرید. سعی کنید که انگشتانتان را از هم جدا کنید. در برابر آن مقاومت کنید و آن را کشش دهید. وقتی دیگر نتوانستید نفستان را نگه دارید، آن را بیرون دهید. دوباره نفس عمیقی کشیده، آن را نگه داشته و این اعمال را 3 مرتبه تکرار کنید.

این مدیتیشن پزشکی می تواند به شما کمک کند که بفهمید چه اندازه مثبت یا منفی هستید. شما را شادتر و سرزنده تر هم خواهد کرد. حالت تنفس شما بسیار مهم است. در ضمیر ناخودآگاه شما، تنفس و زندگی یکسان است.با 3 مرتبه خواندن " اُنگ نامو، گورو دِو نامو "  متمرکز شوید.

ژست:در حالت حرکت ساده یا روی صندلی بنشینید و ستون فقراتتان را صاف نگه دارید.

تمرکز: چشمانتان را باز کرده و به افق خیره شوید. سعی کنید چشمانتان در طی تمرین ثابت باقی بمانند.

تنفس:  تنفستان را با حرکات و سرود هماهنگ کنید. تنفس کاملاً از طریق بینی انجام می شود.
سـرود:  همان طـور کـه با داخـل کشیـدن نـفـس
دسـتـانتان هم  خارج میـشـود، در فکرتان "سا" را
ادا کنیـد. وقتی دسـتـها بـه حالت اولیه بر میگردند
"تا" را در ذهنـتـان ادا کنید. برای تـکرار دوم هـمـین
حرکت، دوباره نفس را داخل کرده و در ذهنتان "نا"
را ادا کنید، نفس را بیرون داده و "ما" را در ذهنتان
ادا کنید.


مفهوم سرود:    این سرود نمایانگر چرخه  آفرینش است. "سا" به معنای ازل، "تا" به معنای زندگی، "نا" به معنای مرگ و  "ما" به معنای تجدید حیات است.مودرا ( حرکت دست و انگشتان ):   

1-   با انگشت اشاره انگشت شست را لمس کنید. دست ها را تا جلوی چشم ها بالا آورده طوری که انگشت سبابه و شست یکدیگر را لمس کنند. سایر انگشتان صاف و در حالت استراحت هستند. بازوهایتان با زمین موازی است.

2-  نفس را داخل کشیده و دست ها را به اندازه ی 36 تا 45 اینچ از هم جدا کنید. نفس را خارج کرده و به حالت اولیه برگردید. ممکن است آرنجتان کمی حرکت کند اما باید در حالت آرام باشند.

زمان:  با حرکتی آرام شروع کنید که هر چرخه تنفس حدود 4 ثانیه وقت بگیرد. بعد از 2 یا 3 دقیقه سرعت را بالاتر برده و به هر چرخه 1 ثانیه وقت بدهید که برای هر دفعه تکرار سرود زمان کل 4 ثانیه شود. این کار را برای 3 دقیقه دیگر ادامه دهید.

خاتمه:  در حالت خوابیده به پشت با دست هایتان در کنار بدن نفس را به داخل کشیده و رها کنید. دست ها و شانه هایتان باید کاملاً آزاد باشند. همه انرژی خود را برای 15 دقیقه صرف استراحت کنید.

توجه:  با انجام چنین مدیتیشنی افسردگی شما به کلی از بین خواهد رفت. اگر این کارها را به درستی انجام دهید، فشار زیادی روی غدد لنفاوی در زیر بغلتان احساس خواهید کرد.

پنجم 2 1388 20:54
X